emkyusei

【แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์】

เนื่องจากทางบริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด ได้ทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อดังนี้

☎ หมายเลขโทรศัพท์ 036 670 490  Fax 036 670 494 (ในวันและเวลาราชการ)

 • Image

  การประยุกต์ใช้ EM

  โดยการยึดหลักที่ว่า “จุลินทรีย์เป็นผู้แปรสภาพสารอินทรีย์ให้เป็นสารอาหารแก่พืช”

 • Image

  การใช้ EM แบบน้ำ

  เป็นการใช้ EM โดยตรง และนำ EM หัวเชื้อ ไปทำเป็น EM ขยาย, สารขับไล่แมลง และฮอร์โมน

 • Image

  การใช้ EM แบบแห้ง

  การทำปุ๋ยหมักโบกาฉิมูลสัตว์ โบกาฉิฟาง ปุ๋ยคอกหมัก ปุ๋ยหมักดิน และซูเปอร์โบกาฉิ

การประยุกต์ใช้ EM ในด้านต่างๆ

 • Image

  การใช้ EM กับการปลูกพืช

  พืช อาศัยอาหารจากดิน อาหารในดินก็คือ ซากพืช ซากสัตว์ ที่ผ่านการย่อยของจุลินทรีย์แล้ว ดังนั้นแปลงปลูกพืชจะต้องยึดหลัก 3 ประการ ...

 • Image

  การใช้ EM กับปศุสัตว์

  ปศุสัตว์ ไก่ สุกร โคเนื้อ โคนม รวมไปถึงการทำฟาร์มขนาดเล็ก และฟาร์มขนาดใหญ่ ...

 • Image

  การใช้ EM กับการประมง

  ประมง การเลี้ยงปลา กุ้ง กบ ตะพาบ จระเข้ รวมถึงสัตว์น้ำทุกประเภท...

 • Image

  การใช้ EM กับสิ่งแวดล้อม

  รักษาสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดกลิ่น การกำจัดของเสียทั้งจากภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม...

 •