การประยุกต์ใช้ EM

การประยุกต์ใช้ EM

ในการประยุกต์ใช้จะมี 2 ลักษณะคือ

 1. EM แบบน้ำ  เป็นการใช้ EM หัวเชื้อโดยตรง และนำ EM หัวเชื้อ ไปประยุกต์เป็น EM ขยาย, สารขับไล่แมลง, ฮอร์โมน ฯลฯ

 2. EM แบบแห้ง  เป็นการนำอินทรียวัตถุที่แห้ง มาหมักกับ EM เช่น

                      - วัชพืช เช่น หญ้า ฟาง ใบไม้ กากอ้อย กากมัน ฯลฯ

                      - มูลสัตว์ทุกชนิด เช่น โค กระบือ แพะ แกะ ไก่ สุกร นก ฯลฯ

                      - เศษเหลือจากการเพาะเห็ด

            การประยุกต์เป็นการทำให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ โดยยึดหลักการธรรมชาติที่ว่า “จุลินทรีย์เป็นผู้แปรสภาพสารอินทรีย์ให้เป็นสารอาหารแก่พืช” ดังนั้นการประยุกต์ที่ดี คือ การหมักอินทรียวัตถุ เช่น วัชพืช มูลสัตว์ ผลไม้ ยอดพืช ปลา หอยเชอรี่ ฯลฯ เพื่อให้ได้สารอาหารที่มีคุณภาพแก่พืช