ก้าวเข้าสู่
ปีที่ 25

Kazuo
wakugami

คาซูโอะ
วาคุกามิ

ผู้ก่อตั้ง บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด
และผู้ริเริ่มเกษตรธรรมชาติคิวเซ
ในประเทศไทย

การประยุกต์ใช้
หัวเชื้อ อี เอ็ม คิวเซ ในด้านต่างๆ

หัวเชื้อ อี เอ็ม คิวเซ นอกจากมีความปลอดภัยในการใช้งานแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้หลากหลายรูปแบบ

เกษตรกรรม

ประมง

เลี้ยงสัตว์

สิ่งแวดล้อม

เกษตรธรรมชาติคิวเซคืออะไร ?
ท่านโมกิจิ โอกาดะ
ผู้ริเริ่มเกษตรธรรมชาติคิวเซ

คิวเซ แปลว่า ช่วยเหลือโลก
เกษตรธรรมชาติคิวเซ คือการทำเกษตรธรรมชาติเพื่อช่วยเหลือโลก

เกษตรธรรมชาติคิวเซ เป็นการเกษตรที่ดำเนินตามปรัชญาของท่าน โมกิจิ โอกาดะ ผู้ก่อตั้งองค์การเกษตรธรรมชาติขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2478 ได้กล่าวเตือนว่า อีก 60 ปีข้างหน้าจะมีอาหารเต็มท้องตลาด แต่หารับประทานไดไม่ และบอกว่าหากจะทำเกษตรธรรมชาติต้องทำให้ “ดินมีชีวิต”

ดินมีชีวิต คือ ดินที่มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่สามารถมองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากมาย สิ่งมีชีวิตเล็กๆ เหล่านี้ช่วยให้ดินมีพลัง ทำให้พืชเจริญงอกงาม สมบูรณ์ แข็งแรง ทนทาน ปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืชรบกวน

    สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในดินที่สำคัญที่สุด คือ จุลินทรีย์ เกษตรธรรมชาติคิวเซได้อาศัยเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ หรือ Effective Microorganisms (EM) เพื่อสร้างความสมบูรณ์ในดินให้เป็นประโยชน์ต่อพืช เป็นเทคนิคเกษตรธรรมชาติที่งดการใช้เคมีได้ 100 % อันมีผลทำให้สามารถรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศธรรมชาติขึ้นมาใหม่ได้ และทำให้ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพสูง สามารถใช้ได้ทั้งการเกษตร ปศุสัตว์ การประมง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของเกษตรธรรมชาติคิวเซ

  1. เสริมสร้างสุขภาพของมนุษย์ โดยการผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษ สารเคมี มีคุณภาพทางโภชนาการ และรสชาติดี
  2. ให้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและจิตใจ ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค
  3. เป็นการเกษตรที่ง่าย ทุกคนสามารถทำได้
  4. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพิ่มพลังของดิน
  5. ผลิตอาหารได้เพียงพอต่อการเพิ่มของประชากรโลกในอนาคต

อี เอ็ม (EM) คืออะไร ?
อี เอ็ม (EM) ย่อมาจากคำว่า Effective Microorganisms
ซึ่งมีความหมายว่า “กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ”

ทั้งจุลินทรีย์ต้องการอากาศ (Aerobic microorganisms) และจุลินทรีย์ไม่ต้องการอากาศ (Anaerobic microorganisms) นั้นทำงานร่วมกันในลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลกันบ้าง และขัดแย้งกันบ้าง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มจุลินทรีย์ดี หรือกลุ่มสร้างสรรค์ มีประมาณ 5-10 %
  • กลุ่มจุลินทรีย์ก่อโรค หรือกลุ่มทำลาย มีประมาณ 5-10 %
  • กลุ่มเป็นกลาง มีมากถึง 80-90 %

ลักษณะการทำงาน

ถ้ามีจุลินทรีย์กลุ่มดีหรือกลุ่มสร้างสรรค์มากกว่ากลุ่มก่อโรค โลกจะอยู่ในสภาวะสร้างสรรค์ สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษและโรคภัยทั้งปวง ถ้ามีจุลินทรีย์กลุ่มก่อโรคหรือกลุ่มทำลายมากกว่ากลุ่มดี สภาวะโลกจะตรงข้าม คือเกิดมลภาวะเน่าเหม็น มีโรคระบาด เป็นสภาวะทำลาย ส่วนกลุ่มเป็นกลางจะคอยช่วยสนับสนุนจุลินทรีย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีจำนวนมากกว่าให้สามารถแสดงปฏิกิริยาได้มากยิ่งขึ้น

การประยุกต์ใช้ EM

โดยการยึดหลักที่ว่า “จุลินทรีย์เป็นผู้แปรสภาพสารอินทรีย์ให้เป็นสารอาหารแก่พืช”

การใช้ EM แบบน้ำ

เป็นการใช้ EM โดยตรง และนำ EM หัวเชื้อ ไปทำเป็น EM ขยาย, สารขับไล่แมลง และฮอร์โมน

การใช้ EM แบบแห้ง

การทำปุ๋ยหมักโบกาฉิมูลสัตว์ โบกาฉิฟาง ปุ๋ยคอกหมัก ปุ๋ยหมักดิน และซูเปอร์โบกาฉิ


บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด
194 หมู่ที่ 6 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
โทรศัพท์ : 0-3667-0490 โทรสาร : 0-3667-0494

EM KYUSEI.CO., LTD.
194 MOO 6 TAP KWANG, KAENG KHOI, SARABURI 18260
Tel. : +66-3667-0490 Fax : +66-3667-0494 E-mail : info@emkyusei.com

เปิดทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
หยุดทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์